Barnehage

Innhold

Som innbygger i Birkenes kommune kan du velge mellom både kommunale og private barnehager.

Søke barnehageplass

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. Vi har samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir liggende på ventelisten, og vil bli besvart dersom det blir ledig plass.

NB! Når du takker ja til et tilbud om barnehageplass bekrefter du at du har satt deg inn i barnehagens vedtekter. Vedtekter for de kommunale barnehagene finner du her.

De private barnehagene har egne vedtekter som du finner på den enkelte barnehages hjemmeside. 

Husk også å søke om redusert foreldrebetaling, dersom du/dere har rett på det. (Se informasjon under.)

Slik søker du

Søknadsfrist er 1. mars. I tillegg har vi opptak hele året (supplerende opptak), da gir vi plass til nye barn når det blir ledig plass i en barnehage.

For å søke må du logge deg inn på Visma Flyt Barnehage sin foresattportal. Der får du beskjed om hvilke opplysninger som skal legges inn.

NB! Du må også logge inn i foresattportalen for å takke ja til et tilbud innen 14 dager. Hvis ikke kan du miste plassen.

Send søknad og svar på tilbud her

 

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef for Oppvekst er Marianne Moen Knutsen

TLF: 37281500

E-post til Birkenes kommune

Se kontakinformasjon for hver barnehage

Priser

Nye foreldrebetalingssatser januar 2020

 

Søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søskenmoderasjon - Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

 

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av sin samlede inntekt til barnehagen. Ordningen er søknadspliktig.


Gratis kjernetid for 2-5-åringer

2-5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen er søknadspliktig.

 

Birkenes kommune skal behandle alle søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn bosatt/folkeregistrert i Birkenes kommune. Søknadsfrist for ordningene er 1. september (vil gjelde fra august og ut barnehageåret). Søknader innkommet etter 1. september vil få virkning fra måneden etter at søknaden er mottatt. Det kan søkes underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Man må søke på nytt for hvert barnehageår. Ordningen gjelder for både kommunale og private barnehager. Inntektsgrensene for neste kalenderår blir fastsatt i statsbudsjettet på slutten av hvert år. Eventuelle endringer i inntektsgrensen kan medføre at en kan søke på nytt innenfor samme barnehageår, selv om en har fått avslag tidligere, dersom endringen medfører at husholdningens inntekt kommer under inntektsgrensen.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningenes samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekter, er søker pliktig til å opplyse om det ved søknad.

Hvis det ikke foreligger selvangivelse for, må det leveres annen dokumentasjon som inkluderer informasjon om samlede inntekter tilsvarende årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver/NAV ol. Unntaksvis kan det leveres lønnsslipp som tegner det riktige bilde av årsinntekten, sammen med årsoppgave over kapitalinntekter. Inntekstberegningen kan bli etterprøvd. Dersom en har fått vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid og husholdningens inntekt øker slik at grunnlaget for moderasjonen endres vesentlig eller faller bort, plikter man å varsle kommunen om dette.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, 2020-21  

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barnehageloven § 19 g. Barn med nedsatt funksjonsevne:

«Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.»

Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn som fyller 1 år

Barn som er født i september, oktober og november har rett til plass fra den måneden de fyller 1 år, dersom det er søkt innen hovedopptaket 1.mars. Barna kan tilbys plass tidligere (inntil fra starten av barnehageåret) dersom det er kapasitet til det og foresatte ønsker det.

Vedtekter

Kommunale barnehager

Natveitåsen Barnehage

KONTAKTINFORMASJON

Styrer Mette Harberg: 472 94 066 Kontortelefon: 37 28 17 35

Epost: Mette.harberg@birkenes.kommune.no

Telefon til avdelingene:

Måltemyra:          48 14 67 24

Grua:                    97 47 39 73

Elvebruset:           90 99 40 69

Grassbakken:       90 99 14 24

Solstaua:              46 93 40 39

Mer informasjon om Natveitåsen barnehage

Årsplan 2018-2019

Temaplan Elvebruset

Temaplan Måltemyra

Temaplan Grassbakken

Temaplan Grua

Temaplan Solstaua

Engesland barnehage

Kontaktinformasjon til barnehagen

Styrer: Elisabeth Dovland, tlf: 480 92 945

Mobil nr: 976 48 630

E-post

Årsplan 2018-2019

Nettsiden

Private barnehager

Kulturbarnehagen

Birkenes FUS-barnehage, avd. Birkeland

Birkenes FUS-barnehage, avd. Herefoss

Hampehaugen barnehage