Sprer mestringsmetodikk

Innhold

Med utspring i Birkenes og Lillesand er undervisningsmetoden SAMM i ferd med å spres langt ut over Agders grenser. Nå er opphavskvinnene ute med lærebok om metoden også.

May Olaug med boka

REKTOR OG PROSJEKTLEDER: – Litt gøy å tenke på at prosjektet, som nå omfatter ti kommuner og er i ferd med å spre seg langt ut over Agders grenser, styres fra læringssenteret i lille Birkenes sammen med Lillesand videregående skole, sier May Olaug Horverak, her med den nye læreboka om emnet.

– SAMM er en oppskrift på hvordan en lærer kan jobbe for å legge opp til at eleven skal oppleve mestring, medvirkning og motivasjon, forklarer May Olaug Horverak, rektor ved Birkenes læringssenter. Sammen med Gerd Martina Langeland, lektor ved Lillesand videregående, er hun initiativtaker til undervisningsmetoden som kommende skoleår etter planen vil være i bruk i grunnskole eller voksenopplæring i ti sørlandskommuner.

Lærerens valg

– Det er opp til kommuneledelse, skoleledere og lærere å velge i hvilken grad de tar i bruk metoden. Noen kommuner bruker den i grunnskolen, noen i voksenopplæringen og noen i begge to, forklarer Horverak. I Birkenes benyttes opplegget i både grunnskole og voksenopplæring.

– Det er opp til den enkelte lærer, så det er ikke sånn at alle lærere bruker det, presiserer voksenopplæringsrektoren.

Elevene i den offentlige skolen i Peru har også ha fått muligheten til å teste metoden, via et samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), men dette er foreløpig stoppet av koronapandemien. En sentral medarbeider i dette arbeidet var Toril Espegren, som ble sittende i ukevis i karantene i Peru, før hun heldigvis kunne returnere trygt hjem til Norge.

Gir ut lærebok

8. april kom læreboka om emnet ut på forlaget Cappelen Damm Akademisk. På omslaget står følgende om metoden: «Elevene får mulighet til å reflektere over hva som er viktig og hva som er vanskelig for dem, og ikke minst får de hentet fram og tatt i bruk sine egne suksessfaktorer. Dette kan styrke opplevelsen av autonomi, mestring, indre motivasjon og selvanerkjennelse.»

– Det som er unikt med denne metoden er at elevenes stemmer kommer så tydelig fram, for de skriver loggbøker anonymt, forteller Horverak. Hun presiserer at det finnes mange metoder å jobbe med disse temaene på.

– Dette er noe mange lærere jobber med, men vi har satt det i system, slik at det gjentas gjennom året. I boka presenterer vi hvordan metoden kan brukes til å skape mestring for hver enkelt elev, men også hvordan man kan bruke metoden til å skape et godt klassemiljø.

Flere millioner i støtte

Siden 2017 har prosjektet blitt tilgodesett med flere millioner i offentlig støtte fra Norges Forskningsråd, Lærerutdanningen ved UiA, ABUP ved Sørlandet Sykehus, Helsedirektoratet, Agder Fylkeskommune gjennom HBS – Helsefremmende barnehager og skoler og Veikart for bedre levekår, Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Statsforvalteren i Agder.

Bare i 2021 har 1,8 millioner tikket inn på prosjektets konto. En drøy halvmillion av dem er skjønnsmidler fra Stasforvalteren øremerket prosjektet hvor ti kommuner er med. Nylig kom bekreftelsen på 450.000 kroner i KUM-midler fra IMDi også.

– Skjønnsmidlene fra Statsforvalteren gjør det mulig å utvide prosjektet til å omfatte ti kommuner og Blå Kors Kristiansand. Der har vi en plan til 2023, så dersom vi fortsetter prosjektet, vil de videreføre støtten, opplyser May Olaug Horverak.

Vokser stadig

SAMM, som startet som et forsknings- og utviklingsprosjekt i et samarbeid mellom Lillesand videregående skole og lærerutdanningen på UiA høsten 2017, er i stadig utvikling. Arbeidet med utvikling av metoden i den videregående skolen drives fra Lillesand vgs, med lektor Gerd Martina Langeland som prosjektleder, mens arbeidet med å utvikle metoden i grunnskole- og voksenopplæringssammenheng drives fra Birkenes kommune, nærmere bestemt rektors kontor på Birkenes læringssenter. Herfra administreres også prosjektet, som nå er i ferd med å vokse seg langt utover Agders grenser, gjennom et tverrfaglig utviklingsverksted i regi av HBS (Helsefremmende barnehager og skoler).

– Gerd Martina og jeg har vært i Bergen og holdt kurs, og skoler i hele Norge kontakter oss fordi de er interesserte, forteller Horverak. De samarbeider allerede med Peru og Polen, og har fått henvendelser fra flere andre land i Europa, men har ikke hatt kapasitet til å følge det opp.

– Det er derfor vi har utviklet webside med materiale på norsk og engelsk, og skrevet denne boka. Prosjektet er et metodeutviklingsprosjekt, så man trenger ikke prosjektet for å bruke metoden, understreker May Olaug Horverak.

SAMM-plakaten

PLAKAT: Noe av den offentlige støtten går til informasjonsmateriell, som denne plakaten som sendes ut til alle deltakerkommunene i prosjektet.

Bakgrunn for SAMM:

På grunn av manglende motivasjon og høyt frafall i videregående skole i Norge, utviklet May Olaug Horverak, da førsteamanuensis på UiA, og nå rektor ved Birkenes læringssenter, og Gerd Martina Langeland, lektor ved Lillesand videregående, et aksjonsforskningsprosjekt kalt «Systematisk arbeid med motivasjon i videregående skole». Essensen i prosjektet er at elevene selv skal finne ut av hva de vil, hvordan de kan oppnå dette, og hva som stopper dem fra å nå sine mål. De skal SELV finne LØSNINGER på mulige hindringer. Langeland initierte prosjektet og utviklet en femtrinns motivasjonsmodell til bruk i klasserommet i samarbeid med Horverak, på den tiden forsker ved UiA. Arbeidet er inspirert av verktøy utviklet av den norske motivasjonspsykologen John Petter Fagerhaug. Langeland tilpasset verktøyet til bruk i en klasseromskontekst, og hun jobbet med dette i elevgrupper i samarbeid med Fagerhaug også i forkant av SAMM-prosjektet.