Om kvikkleire, ras og rassikring i Birkenes

Innhold

Etter kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune i romjulen har det kommet spørsmål om ras og rassikring i Birkenes kommune.

I Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred» (veileder 1/2019) uttaler professor Lars Grande fra NTNU: «Det aller viktigste man kan gjøre for å unngå kvikkleireskred, er først og fremst å skaffe seg rede på hvor kvikkleira ligger og dernest informere alle det angår, om hvordan man unngår å utløse skred.»

For kommunen – og innbyggerne – betyr det at dersom det skal bygges nytt i områder hvor det er mistanke om kvikkleire eller det skal gjøres vesentlige inngrep, må faren kartlegges og vurderes. Det betyr også at ikke all bygging på kvikkleire er farlig, men at man må gjøre vurderinger og bygge på riktig måte.

Sikkerhet gjennom arealplanlegging og byggesaksbehandling

Birkenes kommune har gjennom kommuneplanens arealdel lagt inn faresoner for eksempel for ras og skred. Dette er en oversikt over fareområder basert på kartdata fra NVE.

Kommuneplanens arealdel er en helhetlig og overordnet arealplan for bruk og vern av arealer. Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret i februar 2020.  Kommuneplanens arealdel består av et juridisk bindende plankart, bestemmelser og retningslinjer, samt planbeskrivelse. Til grunn for arealplanen ligger en rekke vurderinger og interesseavklaringer, deriblant gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser. I planarbeidet skal fareområder kartlegges og arealbruk vurderes i tilknytning til disse områdene.

Når reguleringsplaner blir utarbeidet i områder hvor det finnes kvikkleire, settes det krav til geotekniske undersøkelser og risikovurderinger som grunnlag for arealvurderinger og/eller arealavklaringer. I bestemmelsene til reguleringsplanene legges det inn krav til dokumentasjon om sikringstiltak og tilfredsstillende områdestabilitet ved byggesaksbehandling. Dette vil for eksempel bli gjort i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for idrettsplassen, Grødebekken og Uldal. Utbygger har ansvaret for å levere utredninger utarbeidet av personell med geoteknisk kompetanse og i henhold til veiledere, gjeldende lovverk og byggteknisk forskrift (TEK 17).

Kommunen har ansvar for å sjekke at sakene er tilfredsstillende utredet og at konsekvenser er dokumentert.

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner sendes plansaker til regionale og statlige myndigheter for innspill til planarbeidet og på høring når planforslaget er utarbeidet. Statsforvalteren, fylkeskommunen og NVE er typiske instanser som vil uttale seg om forhold knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap, vannforvaltning, skred og flomfarer. NVE har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flom- og skredulykker. De uttaler seg til arealplaner og har myndighet til å fremme innsigelse når deres interesser ikke blir tatt hensyn til.

Som det er blitt fortalt flere ganger i nyhetene den siste tiden etter skredet i Gjerdrum, antar man at mer enn 100 000 personer bor i kvikkleireområder her i landet. Kvikkleire finner man i områder under det man kaller for marin grense (se NGU.no). Etter istiden var havnivået mye høyere i hele landet. I Birkenes antar man at havet sto helt opp til Birkeland. Det vil si at områdene fra Birkeland og ned mot Kristiansand har ligget under havet tidligere. I disse områdene er det en mulighet for at det er kvikkleire. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle områdene under marin grense, da kvikkleire er en løsmasse som påvirkes av vær, bekkefar og skiftende elveløp.

I forbindelse med reguleringsplan for idrettsplassen, Grødebekken og Uldal er det tatt boreprøver, men det er ikke funnet andre løsmasser enn sand, grus og stein fra bre og elveavsetninger. I arbeidet med reguleringsplan for Bufjell ble det foretatt grunnundersøkelser (boring). I dette området ble det heller ikke funnet kvikkleire.

Det er ikke foretatt en kartlegging av hele kommunen i regi av NVE på nåværende tidspunkt.

Generelt bor de aller fleste trygt og trenger ikke være bekymret. NVE har også uttalt at selv om mange bor på kvikkleire, betyr ikke det at det vil rase. Svært mange bor trygt, selv om de evt. bor på kvikkleiregrunn. Langt de fleste i Birkenes bor over marin grense, har huset på fjell eller mer stabile morenemasser/elveavsetninger.

Noen opplever at selv om det ikke er kvikkleire så raser det ut masser fra eiendommen i en bratt skråning. Det er viktig å huske på at ras ikke bare dreier seg om kvikkleire. Er terrenget bratt nok og massene løse nok, kan også stein, grus, sand og jord rase. Dersom man er bekymret, kan man også selv be fagpersoner om å vurdere grunnen på egen eiendom.

Ras og skred har fått økt oppmerksomhet de siste årene som følge av mer ekstremvær. Birkenes kommune tar dette på alvor i arealplanleggingen og følger nasjonale retningslinjer på dette området.