Melding om oppstart av reguleringsarbeid

Innhold

Sweco Norge AS gir på vegne av Birkenes kommune melding om oppstart av arbeid med ny detaljreguleringsplan for Tveide næringspark, i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-11.

Formålet med planen er å utarbeide en ny reguleringsplan for Tveide næringspark og dermed legge til rette for videre utvikling av området.

Foreslått plangrense er vist i kartet under.

Området er på ca. 260 daa og ligger på Mofia langs Fv. 402, ca. 3,5 km sør for Birkeland sentrum.

Den nye planen vil beholde formål fra gjeldende reguleringsplan for området, og vil dermed inneholde følgende formål:

  • Forretning/kontor/industri
  • Kjøreveg
  • Gang-/sykkelveg
  • Annen veggrunn
  • Vann- og avløpsanlegg
  • Grønnstruktur

Detaljreguleringen er i tråd med gjeldende kommuneplan. Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og faller ikke inn under §§ 6, 7 eller 8 i forskriften. Planen

inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II, og det er derfor ikke krav om konsekvensutredning. Fullstendig varsel finnes elektronisk på: www.sweco.no og www.birkenes.kommune.no

Plangrense er vist på kartutsnitt under. Kjente grunneiere og rettighetshavere vil få egen skriftlig melding.

Eventuelle kommentarer til varselet rettes skriftlig til Sweco AS v/Elin Lunde på elin.lunde@sweco.no innen 21. august 2020. 

Kartutsnitt

Kartutsnitt