Meld fra om viltpåkjørsler!

Innhold

Det er ikke strafftbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å ikke melde fra.

Viltpåkjørsel - elg

(FOTO: Rune Blix)

Ved påkjørsel av hjortevilt skal politiet varsles på 02800.

Politiet tar kontakt med kommunens fallviltarbeider om nødvendig. Merk stedet så er det lettere å finne dyret og starte ettersøk.

Det hender dessverre at kommunens fallviltarbeidere må avlive dyr som har lidd unødvendig på grunn av manglende varsling.  

Loven

Vegtrafikkloven § 12. Plikter ved trafikkuhell: «Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.»

Høstmørke = risiko

I høstmørket er risikoen stor for å treffe på vilt i veibanen. Vær spesielt oppmerksom i skumringstiden og på steder der dyrene krysser veien, gjerne på vei til eller fra dyrka mark for å beite.

ELGEN HANS FORKLARER (video)