Med næring på menyen

Innhold

Merete Holtans arbeidsoppgaver spenner fra plan- og byggesaker via jord- og skogbruksforvaltning til næringssaker, herunder salg og videreutvikling av nye kommunale næringsarealer.

Merete Holtan

ØNSKER NÆRINGSUTVIKLING: Enhetsleder Merete Holtan brenner for næringsutvikling. Derfor ønsker hun både nye næringstomter på Tveide og et kommunalt eiendomsselskap velkommen.

Som enhetsleder for teknisk forvaltning har 44-åringen det overordna ansvaret for fagområdene plan- og byggesak, eiendomsforvaltning og miljø i Birkenes kommune. Videre ligger fellestekniske tjenester for Birkenes og Lillesand under hennes enhet, med fagene oppmåling, geodata, eiendomsskattekontor, jordbruk, skogbruk og viltforvaltning for begge kommunene.

Variert bakgrunn

Så har da også vestlendingen en relativt variert bakgrunn. Med en bachelor i markedsføring og årsstudier i litteratur og språk på vitnemålet jobba hun i både bank, avis og bibliotek før hun fikk jobb i kommuneadministrasjonen i Birkenes i 2013, som saksbehandler på miljø og eiendom. I 2017 ble hun enhetsleder for teknisk forvaltning, og om et halvt års tid kan hun føre på en master i ledelse på cv’en.

Tveide næringspark

I tillegg til de ovennevnte tjenestene, har enhetslederen ansvaret for salg og videreutvikling av Tveide næringspark, det kommunale næringsområdet som ble åpnet i mai 2013. Næringsparken, som strekker seg over 260 dekar, er planlagt utbygd i to faser. I fase 1 er det planert og regulert 70 dekar med totalt 18 tomter, hvorav 16 er solgt. Nå starter arbeidet med å regulere og opparbeide de resterende 190 dekarene.

– Det betyr at Birkenes kommune vil få flere næringstomter å tilby bedrifter som ønsker å etablere seg i Birkenes, påpeker Holtan. Les mer om reguleringsarbeidet her.

Regionalt næringsfond

Forvaltning av det regionale næringsfondet for Birkenes, Iveland og Lillesand står også på oppgavelista til enhetslederen, i form av deltakelse i styret som foretar fordeling av de cirka 600.000 kronene næringsfondet har til disposisjon hvert år. Her kan lokale gründere og næringsdrivende søke om støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende virksomheter. Virksomheter som styrker sysselsetting av kvinner skal prioriteres. Man kan få inntil 200.000 i støtte. I år har det regionale næringsfondet 2,5 millioner ekstra å fordele etter at Stortinget bevilget 600 millioner kroner til kommunale næringsfond som del av den nasjonale krisepakka i forbindelse med koronapandemien. Av de 2,5 millionnene, som er øremerka kommunale næringsfond, får Lillesand 1 million, Birkenes 800.000 og Iveland 700.000 kroner.

Kommunalt eiendomsselskap

Et annet spennende næringsrelatert prosjekt Holtan jobber med er utredning av et kommunalt eiendomsselskap i Birkenes.

– Vi ser på muligheten for å flytte forvaltningen av næringseiendommene i Birkenes til et kommunalt eiendomsselskap. Dette er for å profesjonalisere driften og få til mer utvikling i Birkenes, forklarer enhetslederen. Med 50.000 budsjettkroner som «startkapital» startet utredningsarbeidet opp i vinter. I juni vedtok formannskapet å sette av ytterligere 50.000 til å jobbe videre med et forslag til hvordan et slikt selskap skal organiseres, hvilke eiendommer det skal ha ansvaret for, hvilke oppdrag det skal ha og så videre. Arbeidsgruppa, som foruten Holtan består av Arild Tveide og Tor Sommerseth fra Business Region Kristiansand og advokat Solveig Løhaugen fra advokatfirmaet Wigemyr & co, skal ha et forslag klart til kommunestyret innen november i år.

Godt samarbeid

Det øvrige næringsarbeidet i Birkenes blir ivaretatt gjennom Business Region Kristiansand.

– Kommunen har et godt og konstruktivt samarbeid med dem, understreker Merete Holtan. Hun ser gjerne at kommunen utnytter samarbeidet enda bedre.

– Vertskommunesamarbeidet med Kristiansand kommune gir en mulighet til å bruke kompetansen Business Region Kristiansand har i forhold til næringsutvikling. Dette kan Birkenes utnytte enda bedre og samtidig dra nytte av å bli satt sammen i en kontekst med hele regionen gjennom deres arbeid, presiserer enhetslederen.