Kommunal kompensasjonsordning for virksomheter i Birkenes

Innhold

Birkenes kommune er tildelt totalt 732 000 kr for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Formålet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak knyttet til pandemien.

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av covid-19-pandemien ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen er retta mot lokale virksomheter.

Følgende virksomheter kan søke:

 

  • Lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
  • Lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, 
  • Lokale virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen
  • Lokale virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19
  • Lokale virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga. covid-19-pandemien

Søkere må kunne dokumentere økonomiske tap eller økte kostnader. Mottatt støtte eller avslag på generell støtte må kunne dokumenteres.

Støtte kan søkes av aktører som møter kriteriene satt over. Fordeling av midlene baserer seg på prinsipper om likebehandling ut fra objektive kriterier hvor virksomheten som mottar støtten må innfri følgende kriterier for å kunne motta støtte:

1. Virksomheten må være registrert i Brønnøysundregisteret for å kunne søke

2.  Virksomheten må ha forretningsadresse i Birkenes kommune

3.  Ansvarlig søker må være en person som har juridisk rolle til å forplikte søker/virksomhet.

Birkenes kommune står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant.

  • Tiltak som faller utenfor de rammer og kriterier som kommer frem av utlysningen
  • Offentlig eide virksomheter
  • Tiltak hvor det allerede er mottatt offentlig støtte. Dette må dokumenteres i søknaden, og hvilken type støtte det er. 

Du søker så snart som mulig på regionalforvaltning.no og velger Agder og Regionalt næringsfond for Birkenes, Lillesand og Iveland. I søknaden er det viktig at du beskriver inntektssvikt og legger ved regnskap som viser det. I tillegg må du beskrive hva du eventuelt har fått av andre støtteordninger.

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskuddet. Søknader vil bli vurdert av enhetsleder / rådgiver og lagt fram med anbefaling i regionalt næringsfond.

Tilskuddsmidlene utbetales når søknaden er gjennomgått, kontrollert og søker er funnet støtteberettiget. 

Krav til mottaker vil stå i tildelingsbrevet.

Spørsmål om ordningen kan rettes enhetsleder teknisk forvaltning Øyvind Raen, tlf. 91 34 60 023, E-post: oyra@birkenes.kommune.no eller rådgiver Bjørn Stormoen, tlf. 46 19 25 70, E-post: bjos@birkenes.kommune.no .