Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronaviruset (covid 19) for Birkenes kommune, Agder

Innhold

Forskriften erstatter forskrift av 08.03.2021 og trer i kraft 17.03.2021 kl. 17.00. Forskriften gjelder frem til 31.03.2021 kl. 24.00.

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Birkenes kommune 17. mars 2021 med hjemmel i lov 5.august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer §4-1, og Birkenes kommunestyrets delegeringsvedtak av 05.11.2020.

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall.

Forskriften gjelder i Birkenes kommune.

§ 2. Forhold til øvrig lovverk

Reguleringene i denne forskrift kommer i tillegg til de reguleringer som følger av lov, nasjonale forskrifter og andre lokalt fastsatte smittevernstiltak. Ved eventuell motstrid mellom denne forskrift og nasjonalt regelverk, går forskriften foran fravikelige regler i lov og nasjonal forskrift.

§ 3. Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Selv om kravene til avstand i covid-19 forskriften blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

  • 10 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e.  

Det er likevel tillatt med:

  • Begravelser, bisettelser, bryllup og barnedåp med inntil 10 personer, eller 100 personer dersom alle personene sitter på faste tilviste plasser.
  • Barnebursdag i leid eller lånt lokale dersom alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort, med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere jf. Covid-19 forskriften § 13a første ledd bokstav a.

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Ved arrangementer angitt i § 13c tredje ledd bokstav f, skal utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede uten å ha oppgaver under gjennomføringen av arrangementet, inngå i beregningen av det totale antallet personer.

§ 4. Forbud mot flere enn 5 gjester i privat bolig

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 personer er til stede samtidig i tillegg til husstandsmedlemmer.

Unntak fra første ledd:

  • Dersom  alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk.
  • Dersom alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort.

Den som arrangerer en sammenkomst som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, skal sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

 

§ 5 Serveringssteder – gjesteregistrering, munnbind og skjenkestopp

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar, pub, utested og lignende skal registrere kontaktopplysninger til gjestene før servering. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver husstand. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Påbudet om registrering i første ledd gjelder bare gjester som har sitteplass på serveringsstedet.

Ansatte på serveringssteder som nevnt i første ledd skal benytte munnbind, dersom det ikke er mulig å overholde avstandskravet på én meter.

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

 

§ 6 Treningssenter – registering

Treningssentre skal registrere kontaktopplysninger og tidspunkt for når medlemmer oppholder seg i lokalene. 

Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med personen, for eksempel telefonnummer. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Treningssentrene skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

§ 7 Ventekarantene

I tillegg til karantenbestmmelsene i Covid-19 forskriften §4, har følgende personer karanteneplikt:

Personer som er pålagt karantene av kommunen fordi de venter på eget prøvesvar eller er husstandsmedlem til nærkontakt som venter på sitt prøvesvar. Karanteneplikten gjelder til negativ prøvesvar foreligger eller til en oppheves av kommunelegen. Unntak fra karantene for de som har gjennomgått covid-19 som i dag gjelder for smittekarantene (bokstav b) gjelder også for ventekarantene.

 

§ 8 Ansvar

Birkenes kommune påtar seg ikke ansvar fro pålagte tiltak.

§ 9 Straff

Uaktsom eller forsettelig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller fengsel inntil 2 år.

Dersom overtredelsen har tap av mennskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

§ 10 Ikrafttredelse

Forskriften av 08.03.21 oppheves når denne forskriften trer i kraft 17.03.21 kl: 17.00. Forskriften gjelder frem til 31.03.21 kl: 24.00.