Jordbruk

Innhold

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Kommunene overtok ansvaret for forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder fra 1. januar 2020.

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene

Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene.

Felles tekniske tjenester Birkenes og Lillesand har utarbeida retningslinjer for bruk av midlene:

RETNINGSLINJER

Tilskuddssatser jord- og skogbruk 2020

Klikk på lenken under for å se tilskuddssatser for jord- skogbruk i 2020 for Birkenes og Lillesand:

TILSKUDDSSATSER 2020