Kunngjøringer

Innhold

Her finner du en oversikt over saker som er ute til høring. Fristene er oppgitt i tabellen.

Kunngjøringer

Dato publisert

Kunngjøring

Frist

Saksbehandler  

Plan id

30.06.2021

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering for Bersekollen gnr/bnr 88/4

11. aug 2021  Mari Coward  

23.06.2021

Reguleringsplan for Tveide Næringspark – Høring og offentlig ettersyn

9. aug 2021

Øyvind Raen

 

21.06.2021

Varsel om oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel/Planprogram – høringsforslag

18. aug 2021

Mari Coward

 

23.04.2021

Varsel om oppstart av detaljregulering for Vassbotn hyttefelt del av 28/1

01 juni 2021

Runa Fredriksen Storeng

20210002

30.03.2021

Forslag til utbyggingsavtale for Natveitlia

27. april 2021

Øyvind Raen

 

24.02.2021

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Natveitlia

 

Øyvind Raen

 

29.01.2021

Offentlig ettersyn – Forslag til detaljregulering for Senumstad bru

15. mars 2021

Runa Fredriksen Storeng

 

15.01.2021

Høring og offentlig ettersyn: Områderegulering for Engesland 

26. mars 2021

Runa Fredriksen Storeng

 

28.10.2020

Planstrategi for Birkenes 2020-2024 – Forslag

 

Øyvind Raen

 

Innspill

Innspill kan sendes innen fristen  pr e-post til postmottak@birkenes.kommune.no eller pr brev til

Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland

Kunngjøringer fra andre instanser

Miljødirektoratet

Høring: 3B-Fibreglass Norway AS søker om å øke tillatelsens ramme etter forurensingsloven

Bedriften produserer glassfibertråder, og søker om å øke sin tillatelse fra 52 000 til 67 000 tonn smeltet glass per år. Dette er grunnet økt etterspørsel. En økning i produksjon vil føre til en økning av det totale utslippet til luft, mens utslipp per produsert enhet vil reduseres. En økning i utslipp til luft innebærer blant annet økning av NOx utslipp.  I henhold til forurensningsforskriften § 36-6 skal forurensningsmyndigheten før vedtak treffes, gi allmennheten anledning til å uttale seg. 

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk høringsuttaleslse

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Miljødirektoratet ber om å få eventuelle uttalelser til søknaden innen 24. mai 2019.