Kunngjøringer

Innhold

Her finner du en oversikt over saker som er ute til høring. Fristene er oppgitt i tabellen.

Kunngjøringer

Dato publisert

Kunngjøring

Frist

Saksbehandler

Plan id

28.10.2020

Planstrategi for Birkenes 2020-2024 – Forslag

 

Øyvind Raen

 

27.10.2020

Høring og offentlig ettersyn: Områderegulering for Birkeland Sør 2

7. des 2020

Runa Fredriksen Storeng

 

29.09.2020

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2021-2024

26. okt 2020

Wenche Flaa Eieland

 

14.09.2020

Forslag til planstrategi for Birkenes kommune 2020-2024

13. okt 2020

Øyvind Raen

 

03.06.20

Alminnelig ettersyn, jf. domstolloven §68

Forslag til  meddommere fra Birkenes 2021-2024

17.juni 2020

 

 

16.04.2019

Høring og offentlig ettersyn: Områderegulering for Birkeland Sør 1

29. mai 2019

Runa Fredriksen Storeng

 

23.04.2019

 Høring og offentlig ettersyn kommuneplanens arealdel 2019-2031

12. juni 2019

Runa Fredriksen Storeng

 

 27.09.2019

Ny høring: Områderegulering for Birkeland Sør 1

8. nov 2019

Runa Fredriksen Storeng

 

10.10.2019

Høring: Revisjon av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Birkenes kommune

20. nov 2019

Ingvild Wangen Ankargren

 

05.11.2019

Temaplan for kulturminner i Birkenes fra 2020-2028

3. des 2019

Wenche Flaa Eieland

 

15.11.2019

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering for idrettsplassen, Grødebekken og Uldal fabrikker

2. jan 2020

Runa Fredriksen Storeng

 

09.12.2019

Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram for G/Bnr 15/4 og 15/6, Rugsland moner

17. jan

2020

Runa Fredriksen Storeng

 

Innspill

Innspill kan sendes innen fristen  pr e-post til postmottak@birkenes.kommune.no eller pr brev til

Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland

Kunngjøringer fra andre instanser

Miljødirektoratet

Høring: 3B-Fibreglass Norway AS søker om å øke tillatelsens ramme etter forurensingsloven

Bedriften produserer glassfibertråder, og søker om å øke sin tillatelse fra 52 000 til 67 000 tonn smeltet glass per år. Dette er grunnet økt etterspørsel. En økning i produksjon vil føre til en økning av det totale utslippet til luft, mens utslipp per produsert enhet vil reduseres. En økning i utslipp til luft innebærer blant annet økning av NOx utslipp.  I henhold til forurensningsforskriften § 36-6 skal forurensningsmyndigheten før vedtak treffes, gi allmennheten anledning til å uttale seg. 

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk høringsuttaleslse

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Miljødirektoratet ber om å få eventuelle uttalelser til søknaden innen 24. mai 2019.