Individuell plan og koordinator

Innhold

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan en individuell plan være til god hjelp for deg.

Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, samordnet og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg selv, dine pårørende eller fra helsepersonell. Du får tildelt en koordinator som har hovedansvaret for oppfølgingen av deg og din individuelle plan.

Søknaden sendes til Koordinerende enhet Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland.

Søknad

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering

I Birkenes kommune er det saksbehandlerteamet som er koordinerende enhet. Teamet består av saksbehandlere fra tjenestene psykisk helse, boveiledertjenesten, hjemmetjenesten og sykehjemmet. I tillegg deltar fysioterapeut i teamet. Oppgavene i koordinerende enhet ligger organisatorisk i hjemmetjenesten.

Koordinerende enhet skal legge til rette for god samhandling og sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Oppgaver for koordinerende enhet:

 • Oversikt over habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen
 • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan
 • Ansvar for oppnevning av koordinatorer
 • Veiledning i forbindelse med søknadsprosesser

Saksbehandlerteamet behandler for øvrig søknader til disse helse- og omsorgstjenestene:

 • Avlastning i institusjon
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Dagsenter
 • Hjemmesykepleie
 • Hverdagsrehabilitering
 • Individuell plan
 • Korttidsopphold i institusjon
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Omsorgslønn
 • Praktisk bistand, rengjøring
 • Praktisk bistand, opplæring
 • Psykisk helsetjeneste
 • Tjenester til rusavhengige
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm
 • Velferdsteknologi – trygghets- og varslingsteknologi

Charlotte Stoveland, tlf. 907 10 467
Monica Flaa Birkeland, tlf. 951 49 938