Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Innhold

Du kan søke om nødvendige helse- og omsorgstjenester hjemme på grunn av sykdom og funksjonshemming. Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Du kan også søke om å få praktisk bistand til ulike oppgaver i hjemmet (hjemmehjelp).

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gis ved behov for hjelp til:

 • Grunnleggende egenomsorg i forhold til mat, ernæring og personlig hygiene 
 • Rehabilitering/habilitering i samarbeid med rehabiliteringsteam
 • Medisinering, sårbehandling med mer i samarbeid med lege
 • Psykiatrisk oppfølging, ofte i samarbeid med psykiatrisk sykepleier

Hvem kan få tjenesten?

 • Du kan få hjemmesykepleie hvis du har sykdom eller funksjonshemming og trenger nødvendige helse- og omsorgstjenester
 • Du må bo eller oppholde deg i kommunen
 • Du må ha rett på tjenester etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1
 • Du må selv ønske hjelpen

Krav om tilrettelegging

Av hensyn til arbeidsmiljøet for de ansatte kan det være behov for å stille som vilkår at hjemmet blir fysisk tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler.

Pris

Tjenesten er gratis.

Serviceerklæring hjemmesykepleie

Kontor hjemmetjenesten                          37281540

Teamleder Cecilie Skuggevik Gustavsen 90810159

Saksbehandler Charlotte Stoveland          90710467

Enhetsleder Trude Murberg                      99624015                                                           

Vaktsykepleier  (døgnbemannet)              90760691

Mobil 2                (døgnbemannet)           91601967

Mobil 3                                                     90137500

Mobil 4                                                     91245315

Mobil 5                                                     94816296

Mobil 6                                                     94814645

Service 1                                                   95730951

Service 2                                                   90981573

Rognlia 1                                                  47713236

Rognlia 2                                                  90963972

Hjemmehjelp

Har du sykdom eller funksjonshemming og har nedsatt evne til praktiske gjøremål i hjemmet, kan du få praktisk bistand i hjemmet.

Du kan også få praktisk opplæring i dagliglivets gjøremål, for å bli mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. Hjelpen gis med utgangspunkt i hva du selv kan gjøre.

Hva kan du få hjelp til?

 • Vask av gulv, støvsuging, støvtørking,
 • Skifte sengetøy
 • Maskinvask av tøy
 • Innvendig vask av vinduer 3 ganger i året
 • Renhold utføres bare i rom som er i daglig bruk

Hvem kan få tjenesten?

 • Du må bo og oppholde deg i kommunen
 • Du må være berettiget hjelp etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a)
 • Du må selv ønske hjelpen
 • Ved avlastning må det foreligge særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • Krav om tilrettelegging

Av hensyn til arbeidsmiljøet for de ansatte kan det være behov for å stille som vilkår at hjemmet blir fysisk tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler.

Pris

Det kreves egenbetaling for praktisk bistand. Praktisk opplæring er gratis.

Betalingsatser 2020

Hvordan får du hjelp?

Du søker på eget skjema: 

Papir sendes til Koordinerende enhet, Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland 

Elektronisk (Krever innlogging via ID-porten)

Du kan også kontakte Enhet hjemmetjenester for å få hjelp til å søke.

Telefon: 37 28 15 40 

Telefonen er åpen fra 08.00 til 15.00.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Saksbehandler i Enhet hjemmetjenester behandler søknaden og fatter vedtak.

Aktuelle lovbestemmelser

Tjenestene reguleres blant annet av:

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Hvem står for hjelpen?

Hjemmehjelpene i kommunen står for hjelpen.

Serviceerklæring hjemmehjelp

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Du kan søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), dersom du er funksjonshemmet, har stort bistandsbehov og er i stand til å være arbeidsleder. Du kan også bli innvilget tjenesten, dersom du har noen som kan være arbeidsleder for deg.

Hvem er i målgruppen for BPA?

For å være i målgruppen må du ha et hjelpebehov på minst 25 timer per uke, og du må være i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter. Foreldre til funksjonshemmede barn kan også være arbeidsledere, når barna er innvilget brukerstyrt personlig assistent. Du har ikke rett til å bli tildelt  BPA etter at du er fylt 67 år.

Målet er at du får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er praktisk og personlig hjelp til personer med omfattende funksjonshemming.
 • Hjelpen skal tilsvare hva du ville fått som personlig assistanse i form av praktisk bistand og støttekontakt.
 • Hjelpen kan også være et avlastningstiltak overfor funksjonshemmede barn. 
 • Helsehjelp kommer vanligvis ikke inn under BPA-ordningen. 
 • Ordningen kan bare fungere hvis du selv eller en nær person er en god arbeidsleder ovenfor dine assistenter. Dette innebærer f.eks. å gi nødvendig opplæring og lage rutiner som skaper en god arbeidsplass for assistentene.
 • Du kan styre hvem du vil ha som hjelper, hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilke tider.
 • Tjenesten kan gis sammen med andre tjenester, f.eks. hjemmesykepleie fra kommunen.

Hva kreves for å være arbeidsleder?

Du må ha selvinnsikt og ressurser til et aktivt liv i og utenfor boligen. Du må være aktiv i å rekruttere dine assistenter, kunne organisere hjelpen, sette opp turnus og veilede dine assistenter.

Hvordan går du fram for å få brukerstyrt personlig assistanse?

For å få brukerstyrt personlig assistanse, må du søke på eget søknadsskjema.

Du søker på eget skjema:

Papir sendes til Koordinerende enhet, Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland 

Elektronisk (Krever innlogging via ID-porten)

 

Serviceerklæring brukerstyrt personlig assistanse

Du kan også kontakte Enhet hjemmetjenester for å få hjelp til å søke.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Saksbehandler behandler søknaden og fatter vedtak.

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Informasjon fra helsedirektoratet

Hvem administrerer BPA-ordningen?

BPA-tjenesten organiserer, koordinerer og følger opp tjenesten. Dette innbefatter også å gi opplæring og veiledning av brukere/arbeidsledere og assistenter.

For mer informasjon, ring Enhet hjemmetjenester på 37 28 15 40.

Ekspedisjon: 37 28 15 40

Saksbehandler: 907 10 467

Teamleder: 908 10 159  

Enhetsleder: 996 24 015

Hjemmesykepleien, mobil 1: 907 60 691

Hjemmesykepleien, mobil 2: 916 01 967

Hjemmesykepleien, mobil 3: 901 37 500

Hjemmesykepleien, mobil 4: 912 45 315

Hjemmesykepleien, serviceleiligheter: 957 30 951

Hjemmesykepleien, Rognlia: 477 13 236