Rådyr avlivet etter angrep fra løs hund

Innhold

Rådyret var påført store skader og måtte avlives på stedet av kommunens fallviltjeger.

Avlivet rådyr

AVLIVET: Dette rådyret måtte avlives etter å ha blitt jaget av en løs hund. (FOTO: Leif Olaf Nyhaven)

Etter en kort og intens snøperiode er det registrert flere uheldige hendelser mellom hund og spesielt rådyr i Birkenes. Faren for påkjørsler øker også ved slike forhold, og kommunens fallviltjegere er blitt tilkalt ved flere anledninger. Vi ønsker derfor å sette fokus på å ta hensyn til viltet på vinterstid og hundeeieres ansvar i denne sammenheng.

Instinktene våkner

Når snøen er djup og løs, søker dyrene til vei og skiløyper for å komme seg fram. Dyrene vil bevege seg minst mulig for å spare på kreftene og kan legge seg ned og oppholde seg på samme sted over lengre tid. Det er viktig å ikke forstyrre dyra unødvendig ved slike forhold.
Selv for «snille» hunder kan instinktene vekkes ved nærkontakt med f. eks. rådyr. En løs hund i skiløypa kan gjerne få litt forsprang i løypa og komme over et dyr, når dette da hopper ut i løssnøen blir det et lett bytte for hunden.

Hold hunden i bånd

Det er spesielt viktig å holde hunden i bånd under slike forhold for å unngå uønskede situasjoner.

Hunder som «luftes» alene rundt huset, kan også under slike snøforhold treffe på dyr som trekker mot bebyggelsen for å finne mat eller følger brøytede veier. Dersom hunden ikke er under kontroll kan det føre til uheldige situasjoner og skade på viltet.

Hundeeierens ansvar

Kommunen vurderer når det skal innføres ekstraordinær båndtvang, men det skal mye til før dette innføres, da dette kan begrense bruken av hund unødvendig. Hundeloven gir i seg selv de begrensninger som er nødvendige. Nedenfor er utdrag av paragrafer som definerer hundeeiers ansvar:

§ 3. Generelt aktsomhetskrav

En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.

§ 4. Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs

Hunder kan være løse bare når de

a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte…

Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt, jf. likevel § 9 tredje ledd.

§ 14. Inngrep på stedet mot hund som jager eller angriper mv.

d) Enhver kan på stedet avlive en hund som påtreffes i umiddelbar forbindelse med at den har påført en person vesentlig skade, dersom hunden fortsatt utgjør en klar fare. Det samme gjelder hvis hunden har voldt vesentlig skade på tamrein, husdyr, hunder eller hjortevilt, dersom ikke det skadete dyret urettmessig var kommet inn på eiendom som hundeholderen disponerer.

Brudd på disse reglene kan medføre erstatningsansvar, bøter eller fengsel.

Politiet skal varsles ved påkjørsel

Påkjørsler med bil og tog øker også ved slike værforhold. Ved påkjørsler med bil, skal politiet varsles på 02800. Politiet tar så kontakt med fallviltjegeren dersom dyret er skadet. Er dyret allerede dødt, tar vegvesenet hånd om dyret. Det er bilførers ansvar at mulig skadde dyr ikke lider unødvendig.

Forsikringsselskapene krever at hendelsen er varslet og dokumentert før erstatningsoppgjør kan utbetales for skader på bil.

Kontakt kommunens fallviltjegere

Ved observasjoner av skadet hjortevilt, kan kommunens fallviltarbeidere kontaktes.

Leif Olaf Nyhaven 917 13 778 (Birkenes-Herefoss)

Tor Edgar Lunden 916 31 244 (Engesland-Vegusdal)

 

Se også Vemund Ruuds video av et fullstendig utmattet rådyr som etter all sannsynlighet er blitt jaget av hund:

VIDEO