OED sier ja til vindkraftutbygging i Birkenes

Innhold

Sent fredag ettermiddag kom meldingen om at Olje- og energidepartementet (OED) gir E.ON konsesjon til utbygging og drift av 21 vindturbiner på Oddeheia og Bjelkeberg.

OEDs konsesjonsvedtak Ordføreren innleder

PRESSEKONFERANSE: Ordfører Anders Christiansen ønsker velkommen til pressekonferansen om OEDs konsesjonsvedtak som ble holdt i kantina på kommunehuset lørdag formiddag.

Konsesjonen omfatter et vindkraftverk på inntil 85 megawatt (MW) fordelt på de to planområdene Oddeheia og Bjelkeberg. Prosjektet kan gi en årlig produksjon på om lag 290 gigawattimer (GWh), tilsvarende årsforbruket til om lag 14.500 husstander.

– Oddeheia og Bjelkeberget er et godt vindkraftverk med en klart positiv nåverdi. Prosjektet vil gi et betydelig bidrag til fornybarsatsingen, samtidig som det vil gi grunnlag for lokal næringsutvikling, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i meldingen fra OED.

Tilleggsutredninger

«NVE ga konsesjon til vindkraftverket i desember 2017. NVEs vedtak ble påklaget av natur- og friluftsorganisasjoner og av naboer til vindkraftverket. Det er gjennomført tilleggsutredninger om naturmangfold under klagebehandlingen, og departementet har lagt det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget til grunn for vurderingen av virkningen for naturmangfoldet», heter det videre i meldingen fra departementet. Der påpekes det at kommunestyret i Birkenes er positivt til vindkraftverket, og at det er et stort engasjement for utbygging i det lokale næringslivet. «Utbyggingen antas å gi positive ringvirkninger for både grunneiere og lokalt næringsliv», skriver OED.

Pressekonferanse lørdag formiddag

Lørdag formiddag holdt ordfører Anders Christiansen pressekonferanse om vedtaket. Han sto selv for innledningen, der han sa litt om prosessen fra de første henvendelsene fra det tyske kraftkonsernet fram til OEDs konsesjonsvedtak. Så ga han ordet til E.ONs lokale representant Kjell Rune Nakkestad, som blant annet redegjorde for utbyggingsprosjektets rammer og forventede ringvirkninger for lokalsamfunnet. E.ON planlegger å investere om lag 800 millioner kroner i prosjektet, hvorav ca. 235 millioner til infrastruktur. Investeringsrammen omfatter også et innovasjonshus til ca. 20 millioner kroner og et lokalt driftskontor med 4-6 ansatte. Det er satt av 8,2 millioner til avbøtende og kompenserende støytiltak. Grunneierne, som til sammen vil motta rundt 4,5 millioner i årlige leieinntekter på eiendommene sine, har satt av ytterligere 3,5 millioner til støydempende tiltak, dersom det skulle vise seg nødvendig. Grunneierne vil også gi 250.000 kroner årlig til kultur og idrett.

Mange på talerlista

På vegne av Birkenes næringsforum orienterte prosjektleder Trygve Raen om Prosjekt vindmuligheters arbeid med å sikre flest mulig kontrakter til det lokale næringslivet i anleggsfasen. Per Erik Stoveland fortalte på vegne av de ni involverte grunneierne om hvilke muligheter de ser ved en vindkraftutbygging. Arild Tveide, rådgiver i Business Region Kristiansand, redegjorde for det planlagte innovasjonshuset, som skal bygges i tre, fortrinnsvis av lokale entreprenører og byggefirmaer. FrPs Odd Gunnar Tveit takket alle som har jobbet for at vindprosjektet skulle bli en realitet, mens rådmann Anne Stapnes informerte om kommuneadministrasjonens rolle og ansvar for å følge opp politikernes vedtak. Motvind, Folkebevegelsen mot vindmøller i Birkenes, var også tilstede med to representanter, Wiggo Svendsen og Trond Harstad. Sistnevnte fortalte om bakgrunnen for kampen mot vindkraftutbyggingen og påpekte de ufravikelige kravene som ligger i OEDs konsesjonsbestemmelser.

1,5 års anleggsperiode

I løpet av 2019 skal E.ON fatte den endelige avgjørelsen om det blir utbygging eller ikke. Ifølge Kjell Rune Nakkestad skal det mye til for at svaret blir noe annet enn ja. I såfall er det planlagt anleggstart i 2020 og kommersiell drift av vindparken i 2021.

Les hele konsesjonsvedtaket her