Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Innhold

Det er nå mulig å søke om midler for 2019 til aktiviteter og tiltak som legger vekt på å inkludere barn i lavinntektsfamilier.

Tilskuddsordningen, tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.  

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Søknadsfristen er 10. desember 2018.

Du kan lese mer om ordningen på Bufdirs nettside (lenken under). Her finner du også søknadsportalen.

Bufdir