Kommunestyremøte 19.10.2017

Innhold

Møte i kommunestyre torsdag 19.10.2017 kl 18:00 i kommunehuset møterom Heimdal.

Møte starter med informasjon om

  • Endringer i opplæringslova § 9A: Elevenes rett til trygt skolemiljø v/Miriam Ekra og Silje Årnes Lauvrak, Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder
  • Engesland i utvikling v/ Trond Erik Jaabæk, leder av Engesland Ve og vel

 

  • Folkets spørretid: Spørsmål fra Rolf Morten Fauske:Kan Birkenes kommune sette ned et utvalg som ser nærmere på retningslinjer/vurderinger som skal
    til for at en skolevei skal kunne defineres som særlig farlig sett i forhold til siktforhold, fartsgrense,
    smal veiskulder, veibredde, belysning, fortau, trafikktetthet, tungtransport og hvorvidt veien er
    kupert?
  • Behandling av saker starter ca 19:30 

Link til sakspapirer og enkeltsaker her