Kartlegging av Tovdalselva

Innhold

NVE vil utførekartleggingsarbeid i Tovdalselva i perioden fra 3. juli til 20. november 2017.

I forbindelse med naturfarekartlegging og evt planlegging av framtidige sikringstiltak langs vassdrag trengs gode høydedata som beskriver terrenget, både over og under vann. NVE vil derfor utførekartleggingsarbeid i Tovdalselva i perioden fra 3. juli til 20. november 2017.

Strekningen som skal kartlegges er fra Flakksvann til utløpet i fjorden, en strekning på ca 19 km.

Kartleggingen blir utført med laserskanning fra fly, ekkolodding fra båt og måling av tverrprofiler i elvamed håndholdt utstyr. Det kan derfor påregnes ferdsel av landmålere og båt langs deler av strekningen i løpet av denne tidsperioden.