Hva gjør du hvis du kjører på et rådyr?

Innhold

Hva gjør du hvis du kjører på eller finner et skadet eller dødt dyr i veibanen eller et annet sted? Under finner du noen enkle kjøreregler.

Kjører du på og skader et rådyr, en elg eller en hjort, må du varsle Politiet på 02800. Politiet tar kontakt med kommunens fallviltarbeider om nødvendig. Merk stedet så er det lettere å finne dyret og starte ettersøk.

Dersom du finner et dødt dyr i eller ved veien, må du kontakte den som eier veien, da døde dyr i veien er veieiers ansvar. For riks- og fylkesveier vil dette være Statens vegvesen, vegtrafikksentralen på tlf. 175. For kommunale veier er det kommunen.

Ifølge Viltloven har kommunen ansvar for å rykke ut og eventuelt starte søk etter storvilt som er skadd i trafikken, men også når storvilt er skadet eller sykt av andre årsaker. Kommunen har også et ansvar der storvilt er skadeskutt i forbindelse med ordinær jakt og ikke finnes i løpet av første dag.

Kommer du over gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn som er skadd, må du varsle fylkesmannens vakttelefon for rovvilt på 409 16 574, nærmeste politimyndighet på 02800 og rovviltkontakt Knut Gunnar Solli på 918 02 395 eller rovviltansvarlig Jon-Erling Skåtan på 482 54 803.

Finner du skadde rovfugler og rødlistearter, må du kontakte veterinær eller Mattilsynet. Gjelder det rødlistede fugler, kan du ta kontakt med ornitologisk forening v/Leif Gunleifsen på 915 65 360.

Husdyr er også Mattilsynets ansvar. Mattilsynets landsdekkende beredskapsvakt treffer du på 22 40 00 00.

Hvis det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, og eier/veterinær ikke kan nås innen rimelig tid, kan den som finner dyret sørge for avlivning.

Undersøk om dyret er merket og kontakt om mulig eier. Dersom det ikke er mulig å få kontakt med eier; meld fra til Smådyrvakta i Aust-Agder på 37 69 99 99.

Ved eierløst, sykt og skadd dyr vil staten betale avliving og kun dette. Smådyrvakta er ikke pliktige til, og har ikke anledning til, å rykke ut for å hente skadde dyr.

Sykt eller skadd småvilt (unntatt rovfugl) som åpenbart ikke kan leve eller bli friskt, kan avlives av hvem som helst, forutsatt at det gjøres på en human måte. Det er ingen plikt til å melde slik avliving til kommunen, men dyret skal avlives med det samme av den som finner det.

Enhver som finner et skadd dyr skal i følge Lov om dyrevelferd så langt det er mulig hjelpe dyret. Samtidig sier Viltloven at det ikke er lov å holde ville dyr i fangenskap.

Leif Olaf Nyhaven, leder/fallviltarbeider med ansvar for området Birkeland-Herefoss

Mob.: 917 13 778

Tor Edgard Lunden, fallviltarbeider med ansvar for områdene nord og vest for Ogge/Rettåna

Mob.: 916 31 244

Mer om viltpåkjørsler finner du her