Vindkraft

Innhold

På denne siden vil det fortløpende bli lagt ut informasjon om eksisterende planer for utbygging av vindkraft i Birkenes og forhold rundt dette.

MTA-plan sendt til NVE desember 2020

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk er ferdigstilt fra RWE og sendt til NVE (Norges vassdrags og energidirektorat).

MTA samrådsgruppe

NVE er myndighet for behandling av MTA-planen i henhold til gitt konsesjon etter energiloven. I forbindelse med utarbeiding av MTA-planen er det gjennomført møter i en samrådsgruppe bestående av representanter fra naboer, lag/foreninger, grunneiere, kommunen og RWE. Samrådsgruppen har diskutert og gitt innspill til innholdet i MTA-planen.

Fem ukers høringsfrist

Før NVE starter sin behandling av MTA-planen vil de sende den på høring, med høringsfrist på 5 uker. Kommunen legger innsendte MTA-plan og tilhørende dokumenter på kommunens hjemmeside slik at det er mulig å lese dokumentene og sette seg inn i innholdet i forkant av at den kommer på høring. RWE har sammen med MTA-planen også sendt inn søknad om endringer i gitt konsesjon. Søknaden legges også ut på kommunens sider. 

Åpent møte

Birkenes kommune skal avgi høringsuttalelse til MTA-planen. Det er kommunestyret som skal vedta endelig uttalelse. 

I forbindelse med høring av MTA-planen vil det bli avholdt et åpent møte der representanter fra RWE er tilstede. Tidspunkt for møtet vil bli annonsert så fort NVE har lagt MTA-planen ut på høring. 

Klikk på lenkene for å se planforslag, søknad om endring av konsesjon og referater fra møtene i TMA samrådsgruppa:

Innsendt planforslag

Oversiktskart

Detaljplankart

Presentasjon i kommunestyret 12.12.2019

Søknad om endring av konsesjon

Søknad om 30 års driftstid

MTA samrådsgruppe - presentasjon

Referat fra samrådsgruppemøte 09.10.2019

Referat fra samrådsgruppemøte 05.11.2019

Referat fra samrådsgruppemøte 27.11.2019

Utkast til MTA-plan november 2019

Klikk på lenkene for å se RWEs utkast til MTA- og detaljplan med detaljplankart (Miljø-, transport- og anleggsplan) for Oddeheia Bjelkeberg Vindkraftverk slik de ble presentert for politikerne i november 2019:

Planutkast

Utkast til detaljplankart

Presentasjon RWE for formannskapet 27.11.2019

Presentasjon Vindmuligheter.no for formannskapet 27.11.2019