Vedtak etter stadnamnlova

Innhold

Kartverket og Birkenes kommune har gjort vedtak om skrivemåte for stedsnavn. Bl.a. i forbindelse med at kommunen har arbeidet med tildeling av vegadresser, har Kartverket reist navnesak på enkelte navn, for å avgjøre skrivemåten. Som stadnamnlova bestemmer, har Kartverket gjort navnevedtak på de objektene navnet opprinnelig ble brukt om (naturnavn, bruksnavn o.l.). Disse vedtakene skal ifølge stadnamnlova igjen være retningsgivende for kommunen når de vedtar skrivemåten for adressenavnet.

Følgende skrivemåter har kartverket vedtatt

(naturnavn, bruksnavn o.l.)

 

Offentlig skrivemåte

Objekt (Navnetype)

Gnr

Bnr

1

Aggevannet

Vann

 

 

2

Aggevannsheia

Hei

 

 

3

Aggevannsmyra

Myr

 

 

4

Lille Aggevannet

Vann

 

 

5

Aggevannsbekken

Bekk

 

 

 

 

 

 

 

6

Vestre Haukom

Gård

142

 

7

Vestre Haukom

Bruk

142

1

8

Vestre Haukom

Bruk

142

2

9

Austre Haukom

Gård

136

 

10

Austre Haukom

Bruk

136

1

11

Austre Haukom

Bruk

136

2

12

Haukomvannet

Vann

 

 

13

Haukomheia

Fjell

 

 

 

 

 

 

 

14

Kjelevann

Gård

140

 

15

Søndre Kjelevann

Bruk

140

1

16

Søndre Kjelevann

Bruk

140

2

 

 

 

 

 

17

Kjetevannet

Vann

 

 

18

Kjetevannsfjellet

Fjell

 

 

19

Kjetevannsbekken

Bekk

 

 

20

Kjetevannsøygarden

Gammel bostedsplass

 

 

21

Kjetevannslia

Li

 

 

21

Kjetevannslia

Li

 

 

 


 

Offentlig skrivemåte

Objekt (navnetype)

1

Kvennhusmyr

myr

2

Kvennhusheia

Ås

3

Kvennhusmyrbakkane

Rygg

4

Kvennhusbekken

bekk

5

Kvennhusdalen

Dal

6

Kvennbekksteinen

Stein

7

Kvennhusmonen

Mo

 

 

 

8

Skoretjønnane/Skoretjønn

Gruppe av tjern

9

Skoretjønnheia

Hei

 

 

Offentlig skrivemåte

Objekt (navnetype)

Gnr

Bnr

1

Mjølemonen

Gård

2

 

2

Mjølemonen

Bruk

2

1

3

Mjølemonen

bruk

2

2

 


 

Offentlig skrivemåte

Objekt (navnetype)

1

Langebergsheia

Fjell

2

Mannfallsnuten

Ås

(De siste to navnene her er kommet opp i forbindelse med etablering av et mulig naturreservat). 

 

Følgende skrivemåter har Birkenes kommune vedtatt (adressenavn):

-          Kvennhusmonen

-          Mjølemonen 

-          Kommunen melder til Kartverket at de kan gjøre samlevedtak i Birkenes kommune for navneleddene «monen» og «kvenn»

Følgende adressenavn skal behandles av kommunestyret, men ble utsatt til neste møte :

-          Aggevannsveien 

-          Haukomvann hytteområde 

-          Kjelevann hytteområde

-          Kjetevannsveien

-          Skoretjønnheia

 

Kommunen vil ikke annonsere i avisen når disse er vedtatt, men legger informasjon på hjemmesida. Skrivemåten (for adressenavnene) kan deretter påklages.

 


Vi vil oppfordre dere som klager om å klage både på Kartverkets vedtak og på kommunens vedtak (når det er gjort). I motsatt fall kan resultatet bli at det blir ulik skrivemåte på ulike navneobjekter med samme navn.

 

Vedtakene om skrivemåter kan påklagest av:

-          et offentlig organ

-          selskap som det offentlige eier fullt ut

-          eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom

-          en lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn (eksempelvis velforening, historielag osv)

 

Offentlig organ har bare klagerett i saker som gjelder navn de skal bruke i tjenesten. Klageretten gjelder vedtakene gjort både av Kartverket og av kommunen. Klage skal grunngis.

Slike klager om skrivemåte skal behandles av en klagenemnd oppnevnt av Kongen.

 

Klagefristen er tre uker fra meldingen om vedtaket er kommet fram til mottaker. Dersom denne meldingen skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene som er arkivert hos vedtaksorganet.

 

-          For vedtak som Kartverket har gjort: Eventuell klage på vedtak skal stilles til Klagenemnda for stedsnavnsaker, og sendes til Statens kartverk med kopi til kommunen. Klagen skal begrunnes, og begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

-          For vedtak som kommunen har gjort: Eventuell klage på vedtak skal stilles til Klagenemnda for stedsnavnsaker, og sendes til kommunen med kopi til Statens kartverk.

 

Vedtak i navnesak, Kvennhusmonen og Skoretjønn

Vedtak i navnesak, Aggevatn m.fl

Vedtak i navnesak, Langebergsheia og Mannfallsnuten

Vedtak i navnesak. Mjølemonen

Valg av adressenavn og skrivemåte - Kvennhusmonen

Valg av adressenavn og skrivemåte - Mjølemonen