Planer under arbeid

Innhold

Høring og offentlig ettersyn- Kommuneplanens arealdel 2019-2031

Planutvalget i Birkenes kommune har med hjemmel plan- og bygningsloven § 11-14 vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel med planbeskrivelse, plankart, konsekvensutredning og bestemmelser ut til ny høring og offentlig ettersyn.

Planen ble fremlagt for planutvalget på møte 3.april 2019. Planutvalget vedtok administrasjonens forslag med endringer, og dette er innarbeidet i planen før den nå sendes ut på høring.

Plandokumentene kan ses her, eller fås ved henvendelse til servicetorget på kommunehuset.

Eventuelle innspill og merknader til planforslaget bes sendt til Birkenes kommune ved avdeling for plan- og byggesak

innen 12. juni 2019.

E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Post: Birkenes kommune, Pb 115, 4795 Birkeland

 

Kommuneplanens arealdel 2019-2031 - ny førstegangsbehandling 

Vurdering av innkomne merknader

Konsekvensutredninger til kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel 2019-2031 - planbeskrivelse

Bestemmelser og retningslinjer

Plankart

Detaljregulering for Natveitlia – høring og offentlig ettersyn

Birkenes kommune har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 vedtatt å legge detaljregulering for Natveitlia ut til høring og offentlig ettersyn.

Planen ble fremlagt for planutvalget i Birkenes kommune i møte 5. juni 2019.

Planen legger til rette for boligbebyggelse med 26 nye eneboliger og 2 nye tomannsboliger, til sammen 30 boenheter. Videre reguleres områder til kommunal vei, parkeringsplass, lekeplasser og høydebasseng.

Reguleringsplan med planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og saksfremlegg kan sees elektronisk her, eller i papirformat i servicetorvet på kommunehuset.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Birkenes kommune v/ plan og byggesak, Pb. 115, 4795 Birkeland eller postmottak@birkenes.kommune.no, innen 9. september 2019.

Saksframlegg, 1. gangsbehandling

Planbeskrivelse

Plankart

Bestemmelser

Høring: Detaljregulering for del av Bufjell, Mollestad gnr. 36 bnr. 1

Detaljregulering for del av Bufjell, Mollestad legges ut for offentlig ettersyn i henhold til §§ 12-10 og 12-11 i plan- og bygningsloven.

Planen legger til rette for etablering av boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse. Videre reguleres det for kolonihage, lekeplass, friområde, vern av kulturmiljø/kulturminne, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Plandokumentene kan ses elektronisk her, eller i papirformat i Servicetorvet på kommunehuset.

Vi ber om at eventuelle innspill og merknader sendes Birkenes kommune innen 28. mars 2018.

E- post: postmottak@birkenes.kommune.no

Postadresse: Birkenes kommune v/plan og byggesak, Pb. 115, 4795 Birkeland

Plandokumenter:

Plankart

Planbeskrivelse med bestemmelser

Vedtak i planutvalget 31.01.2018

Varsel om oppstart av planarbeid, Rv. 41 Gauslå kleiver – reguleringsplan

Statens vegvesen skal i samarbeid med Birkenes kommune gå i gang med å lage en detaljreguleringsplan for Rv.41 Gauslå kleiver. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.

Beskrivelse av prosjektet

Rv.41 Gauslå kleiver er et svært svingete og smalt parti på den nordligste parsellen mellom Birkeland og Hynnekleiv. Strekningen ligger i stigning, som sammen med vegens kurvatur og bredde skaper problemer på vinterføre, ikke minst for tungtransport. Strekningen er den nordligste av flere foreslåtte utbedringsparseller på Rv.41 mellom Birkeland og Hynnekleiv.

Målet med prosjektet er å utbedre dagens veg, slik at den får slakere kurvatur og bedrestigningsforhold. Det reguleres til 7,5 m vegbredde med gul midtstripe. Dette vil økeremkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen. Det foreligger en vegplan medgrunneieravtaler som ble vedtatt i 1992. Denne planen vil bli utgangspunktet for arbeidetsom skal påbegynnes. Linja fra den gang må tilpasses dagens krav til geometri.

Det er gjort faglige vurderinger, som viser at prosjektet ikke utløser konsekvensutredning (KU). Viktige miljø- og landskapshensyn vil likevel bli vurdert som en del av planen.

Planområdet er vist på vedlagt kart. Den nye vegstrekningen planlegges til å bli ca. 1,5 km lang.

Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 1. desember 2017. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til

Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal

eller med e-post til firmapost-sor@vegvesen.no.

Merk innspillet med «Rv.41 Gauslå kleiver».

Når vi har laget et utkast til reguleringsplan, vurderer vi om det er behov for et informasjonsmøte om planen i forhold til de innspill og den interesse grunneiere mm. viser for prosjektet. I et slikt møte vil vi presentere planutkastet før planen blir gjort ferdig og lagt ut til offentlig ettersyn i slutten av februar 2018. Dette blir annonsert i aviser og ved oppslag. Det er da en høringsfrist på 6 uker med mulighet for å komme med innspill til planarbeidet.

 Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blirutarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.

 

Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere også kontakte:

Statens vegvesen:          Guro Marie Mykland Marvik guro.marvik@vegvesen.no

                                        Siri Thorvaldsen Vevstad siri.vevstad@vegvesen.no

Birkenes kommune:       Øyvind Raen oyvind.raen@birkenes.kommune.no

Planavgrensning 

 

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Birkeland Sør 1 

Det varsles med dette at nevnte område tas opp til regulering i henhold til plan- og bygningslovens § (12-8). Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

 

Planområdet

Områdets planavgrensning fremgår av vedlagt oversiktskart. Hele planområdet er på ca. 515 daa. Områder omfatter deler av eksisterende reguleringsplan for Birkeland Sør.

 

Formål med planleggingen

Formålet med reguleringen er å fornye plangrunnlaget slik at reguleringen blir i samsvar med dagens plan- og bygningslov og slik at det blir overenstemmelse mellom reguleringsplan og bygde omgivelser. I tillegg kan nevnes behov for:

-          Trafikksikring

-          Å ivareta byggesaksinteresser/ gjøre byggesaksbehandling enklere

-          Å sikre barn og unges interesser i området; grønnstruktur og lekeplasser

-          Å foreta risiko og sårbarhetsanalyse for området med særlig vurdering av grunnforhold

 

Ny detaljregulering omfatter områder som i dag er regulert til bolig- og jordbruksformål.

 

Konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter pbl § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger. Den aktuelle detaljreguleringen vil ikke innebære utlegging av nye områder til utbyggingsformål eller medføre større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftsområder. Planen vurderes i henhold til dette til ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og en anser det som av liten praktisk betydning om det blir gjort en utredning av konsekvensene i form av en konsekvensutredning eller om utredningene gjøres som en del av planbeskrivelsen (KU- forskriftens § 8).

 

Spørsmål og kommentarer

Spørsmål til meldingen kan rettes til plan- og byggesak i Birkenes kommune v/Øyvind Raen, e-post: oyvind.raen@birkenes.kommune.no eller Runa Fredriksen Storeng, e-post: runa.fredriksen.storeng@birkenes.kommune.no

 

Innspill og merknader til oppstartsmeldingen sendes innen 29.11.2017

E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Postadresse: Birkenes kommune v/plan og byggesak, Postboks 115, 4795 Birkeland

Planavgrensing Birkeland Sør 1

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Birkeland Sør 2

Det varsles med dette at nevnte område tas opp til regulering i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

 

Planområdet

Områdets planavgrensning fremgår av vedlagt oversiktskart. Hele planområdet er på ca 485 daa. Området omfatter eksisterende reguleringsplaner for Birkeland Sør, del av Hauane, Ospekollen, Kleivstykket, Kalvåsen, Smalsundlia, Sandkleiva, del av Myrane og Bjørnebruket.

 

Formål med planleggingen

Formålet med reguleringsplanene er å fornye plangrunnlaget slik at reguleringen blir i samsvar med dagens plan- og bygningslov og slik at det blir overenstemmelse mellom reguleringsplan og bygde omgivelser. I tillegg kan nevnes behov for:

-          trafikksikring

-          å ivareta byggesaksinteresser/ gjøre byggesaksbehandling enklere

-          å sikre barn og unges interesser i området; grønnstruktur og lekeplasser

Ny detaljregulering omfatter områder som i dag er regulert og bebygd samt mindre områder avsatt til fremtidig boligbebyggelse. I tillegg vil enkelte bebygde arealer innenfor områder avsatt til LNF- formål inngå i planene.

 

Konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning. Den aktuelle detaljreguleringen omfatter jord- og skogområder avsatt til LNF-formål i kommuneplanen, men en anser ikke at planen vil medføre vesentlige virkninger for naturmangfold eller miljøhensyn, da planen ikke fører til utbygging eller endringer innenfor disse områdene (KU-forskriftens §6). Reguleringen vil ikke innebære vesentlige endringer i overordnet plan  eller føre til større omdisponering av områder avsatt til landbruks- natur og friluftsformål. Det  vil være av liten praktisk betydning om det blir gjort en utredning av konsekvensene i form av en konsekvensutredning eller om utredningene gjøres som en del av planbeskrivelsen (KU-forskriftens § 8).

 

Spørsmål og kommentarer

Spørsmål til meldingen kan rettes til plan- og byggesak i Birkenes kommune v/Øyvind Raen, e-post: oyvind.raen@birkenes.kommune.no  eller Runa Fredriksen Storeng, e-post: runa.fredriksen.storeng@birkenes.kommune.no

 

Innspill og merknader til oppstartsmeldingen sendes innen 29.11.2017.

E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Postadresse: Birkenes kommune v/plan og byggesak, Postboks 115, 4795 Birkeland

 Planavgrensing Birkeland Sør 2

 Detaljregulering for del av Hauane

Kommunestyret  vedtok i møtet 07.09.2017 detaljregulering for del av Hauane, planID 20150002.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Frist for å klage på vedtaket er satt til 25.10.2016.

 Planen omfatter området vist i plankartet.

 

Plankart 

Bestemmelser

Planbeskrivelse  

Arbeid med ny kommuneplan i Birkenes

Planprogram kommuneplanens arealdel 2018-2030 vedtak planutvalg 0803201

Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan, del av Høigilts moner

Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram for G/Bnr 14/2, del av Høigilts moner i Birkenes kommune, massetak.

I samsvar med pbl. § 12-1 og 12- 3 jfr. § 12-8, varsles igangsetting av arbeid med detaljregulering for massetak for del av G/Bnr 14/2 Høygilts moner.

Planavgrensningen er vist på vedlagt kart. Størrelse på avgrensningen er på ca. 52 dekar.

Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for masseuttak. Reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning jfr. Pbl. § 4-2.

 

Frist for tilbakemelding settes til 08.11.2017.

Disse sendes skriftlig til:

Rugsland Byggtjenester AS

Have, 4760 Birkeland

Evt. epost: Harald@Rugsland.no  Tlf. 957 97 249

 

Planprogram, Del av Høygilts moner gnr. 14 bnr. 2

Planavgrensning

 Detaljregulering for massetak, del av Høygilts Moner gnr. 14 bnr. 2

Detaljregulering for massetak, del av Høygilts Moner gnr. 14 bnr. 2 legges ut for offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende masseuttak på gnr. 14 bnr. 3. Eksisterende masseuttak har konsesjon til å ta ut masser og det er ønskelig å videreføre masseuttaket for å kunne hente ut ytterligere 370 000 m3 de neste ti år. Det reguleres til følgende formål: råstoffutvinning, jordbruk og vern av kulturmiljø eller kulturminne.

Plandokumentene kan ses elektronisk her, eller i papirformat i Servicetorvet på kommunehuset.

Vi ber om at eventuelle innspill og merknader sendes Birkenes kommune innen 4. mai 2018.

E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Postadresse: Birkenes kommune v/ plan og byggesak, pb. 115, 4795 Birkeland

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Revidert plankart

Sjekkliste ROS

Reguleringsbestemmelser

Saksframlegg 1. gangsbehandling

Detaljregulering for Rv 41, Gauslå kleiver

Detaljregulering for Rv 41, Gauslå kleiver, legges ut for offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbedring av vei.

Plandokumentene kan ses elektronisk her, eller i papirformat i Servitorvet på kommunehuset. 

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 11.05.2018 sendes skriftlig til:  

Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller firmapost-sor@vegvesen.no.  

Kontaktperson i Birkenes kommune: Øyvind Raen, mobil: 913 46 023, e‐post: oyvind.raen@birkenes.kommune.no 

Kontaktperson i Statens vegvesen: Guro Mykland Marvik, mobil: 959 12 106, e‐post: guro.marvik@vegvesen.no

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Geometritegning

Varsel om detaljregulering for idrettsplassen, Grødebekken, Havane og Uldal fabrikker

Det varsles med dette at nevnte område tas opp til regulering i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

 

Planområdet

Områdets planavgrensning fremgår av vedlagt oversiktskart. Hele planområdet er på ca 200 daa.

Området omfatter eksisterende reguleringsplaner for Birkeland vest og Birkeland sentrum, samt uregulerte områder for idrettsparken og Havane.

 

Formål med planleggingen

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en ny detaljreguleringsplan for området. Ny plan skal i utgangspunktet basere seg på eksisterende planer i området. Viktige utgangspunkt for planarbeidet er ønske om å bygge fotballhall på deler av idrettsplassens arealer, sikre grønnstruktur, idretts- og lekearealer, gjøre trafikkvurderinger, gjøre vurderinger av parkeringsområder og legge til rette for utvidelse av fabrikkens bygningsmasse.

 

Konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning.

Oversiktskart

Spørsmål til meldingen kan rettes til plan- og byggesak i Birkenes kommune v/Øyvind Raen, e-post: oyvind.raen@birkenes.kommune.no eller Runa Fredriksen Storeng, e-post:

runa.fredriksen.storeng@birkenes.kommune.no

 

Innspill og merknader til oppstartsmeldingen sendes innen 11.juli. 2018.

E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Postadresse: Birkenes kommune v/plan og byggesak, Postboks 115, 4795 Birkeland

 

Birkenes kommune inviterer til informasjonsmøte i kantina på kommunehuset torsdag 7. juni 2018 kl. 20.00.

Kommuneplanens arealdel - høring og offentlig ettersyn 

Kommunestyret i Birkenes har med hjemmel plan- og bygningsloven § 11-14 vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel med planbeskrivelse, plankart, konsekvensutredning og bestemmelser ut til høring og offentlig ettersyn. Planen ble fremlagt for kommunestyret i Birkenes kommune på møte 22.mars 2018. Kommunestyret vedtok administrasjonens forslag med endringer og dette er innarbeidet i plankartet før det nå sendes ut på høring.

 

Planforslaget er ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 01.06.2018 til 06.08.2018.

Hovedendringer:

-        Det er lagt til en rekke nye boligområder, samt næringsområder i ny kommuneplan.

-        Det er lagt til noen fritidsboligområder, samtidig som ett eldre fritidboligområde er tatt ut av gjeldende plan.

-        Flere grender er endret fra LNF til LNF-spredt boligbygging.

 

Alle endringer er omtalt i planbeskrivelsen, samt at det er merket av i plankartet. Plandokumentene med vedlegg kan ses her, eller fås ved henvendelse til servicetorget på kommunehuset.

 

Eventuelle innspill og merknader til planforslaget bes sendt til Birkenes kommune ved avdeling for plan- og byggesak innen 6. august 2018.

 

Plankart

Saksframlegg førstegangsbehandling

Bestemmelser og retningslinjer

Planbeskrivelse

Konsekvensutredning

 Varsel om oppstart av planarbeid:  Detaljregulering Natveitlia i Birkenes kommune

 På vegne av grunneierne Anne Kari Birkeland og Bjørn Stormoen, varsles det herved at ViaNova Kristiansand AS setter i gang med detaljregulering for området Natveitlia i Birkenes kommune, i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-8. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt, og ligger sør for Birkeland sentrum, vest for Birkelandsveien og øst for eksisterende boligområde Natveitåsen. Planavgrensningen er fastsatt av Birkenes kommune, og omfatter eiendommene gnr/bnr 85/1 og 175. Arealet er på ca. 54 daa, og består av to parseller samt atkomstveg. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Formålet med reguleringen

er å legge til rette for fremtidig bebyggelse og anlegg (eneboliger, tomannsboliger, flermannsboliger), infrastruktur og grønnstruktur samt kommunalteknisk anlegg (høydebasseng for vann).

Planstatus

I gjeldende arealdel i kommuneplanen av 2011, er arealet avsatt til framtidig boligbebyggelse.

Følgende reguleringsplan blir berørt: «Reguleringsplan Natveitåsen» ID20040003 vedtatt 04.11.2004, er regulert til kjøreveg, annen veggrunn og g/s-veg.

Følgende reguleringsplan er tilstøtende: «Detaljregulering del av Natveitåsen, felt B6-B8 og B11-B15» ID20100001 vedtatt 08.03.2010.

Reguleringen har blitt vurdert i forhold til kravene i PBL av 2008, samt forskrift om konsekvensutredning. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter PBL § 12-3 tredje ledd, jf § 4-2.

 Det er gjennomført oppstartsmøte med Birkenes kommune den 31.01.2019.


Utbyggingsavtale.

Samtidig varsles det om igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området jf. Plan- og bygningsloven § 17-4. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og regulerer forholdet omkring utbyggingen av området.

Nabovarsel

Planforslaget kan bli så detaljert at det ikke vil bli gitt nabovarsel i byggesøknaden jf. PBL § 21-3 femte ledd.

Oppheving av planer

Forslag til plan kan oppheve deler av berørt reguleringsplan.

Planlegger

Planarbeidet utføres av ViaNova Kristiansand AS.

Innspill, samråd og medvirkning

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet eller utbyggingsavtalen sendes skriftlig innen 20.03.2019 til:

ViaNova Kristiansand AS Postboks 541, 4665 Kristiansand S eller på e-post til: even.lorentsen@vianova.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Tiltakshaver vurderer mottatte innspill. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

 Plankart Natveitlia
 Høring og offentlig ettersyn: Områderegulering for Birkeland Sør 1

 

Områderegulering for Birkeland Sør 1 legges ut for offentlig ettersyn i henhold til § 5-2 og 12-10 i plan- og bygningsloven.
Høringsfrist 29. mai 2019.

 

Formålet med planen er å fornye plangrunnlaget slik at det blir samsvar mellom reguleringsplan og bygde omgivelser.Det er utformet nye bestemmelser for å i større grad ta opp i seg utviklingen som har skjedd de senere årene, noe som gir større muligheter for styring av utviklingen i randsonen til sentrumskjernen. Videre sørger nytt plankart for tilpasning til dagens
situasjon slik at kartet stemmer med det som faktisk er situasjonen. Gjennom reguleringen vil man sikre at behovet for dispensasjon reduseres, samtidig som mindre byggetiltak kan gjennomføres uten søknad. Det legges til rett for noe utbygging/ fortetting,
men området søkes i stor grad å beholde sitt opprinnelige preg.

 

Plandokumentene kan sees elektronisk her, eller i papirformat i servicetorvet på kommunehuset.


Områderegulering for Birkeland sør 1- Førstegangsbehandling

ROS-analyse Birkeland Sør 1og 2 områderegulering

Planbeskrivelse Birkeland sør 1

Plankart områderegulering Birkeland sør 1_01.02.2019

Planbestemmelser 09.04.2019

 

Merknader til planforslaget sendes inn skriftlig til Birkenes kommune v/ plan og byggesak, Pb. 115, 4795 Birkeland eller
postmottak@birkenes.kommune.no,
innen 29.mai 2019.