Vedtatt reguleringsplan

Innhold

Detaljregulering for massetak del av Høygilt moner, gnr. 14 bnr. 2

Kommunestyret i Birkenes vedtok i møtet 11.10.2018 detaljregulering for massetak del av Høygilt moner, gnr. 14 bnr. 2, planiD 20160001.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

 

Frist for å klage på vedtaket er satt til 14.11.2018.

 

Planen omfatter området vist på kartutsnittet:

Reguleringsbestemmelser

Saksframlegg

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Plankart

Vedlegg