Kommuneplan

Innhold

 Kommuneplan

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. Kommuneplanen skal brukes strategisk som en oversiktsplan. Alle kommuner skal ha en kommuneplan.

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen 2010-2021 (tekstdel)

Kommuneplankartet

Hensynssone for landbruk

Bestemmelser arealdel