Kunngjøringer

Innhold

Her finner du en oversikt over saker som er ute til høring. Fristene er oppgitt i tabellen.

Kunngjøringer

Dato publisert Kunngjøring Frist Saksbehandler Plan id
16.04.2019 Høring og offentlig ettersyn: Områderegulering for Birkeland Sør 1 29. mai 2019 Runa Fredriksen Storeng  
23.04.2019

 Høring og offentlig ettersyn kommuneplanens arealdel 2019-2031

12.juni 2019  Runa Fredriksen Storeng  
 

 

     

Innspill

Innspill kan sendes innen fristen  pr e-post til postmottak@birkenes.kommune.no eller pr brev til

Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland

Kunngjøringer fra andre instanser

Miljødirektoratet

Høring: 3B-Fibreglass Norway AS søker om å øke tillatelsens ramme etter forurensingsloven

Bedriften produserer glassfibertråder, og søker om å øke sin tillatelse fra 52 000 til 67 000 tonn smeltet glass per år. Dette er grunnet økt etterspørsel. En økning i produksjon vil føre til en økning av det totale utslippet til luft, mens utslipp per produsert enhet vil reduseres. En økning i utslipp til luft innebærer blant annet økning av NOx utslipp.  I henhold til forurensningsforskriften § 36-6 skal forurensningsmyndigheten før vedtak treffes, gi allmennheten anledning til å uttale seg. 

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk høringsuttaleslse

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Miljødirektoratet ber om å få eventuelle uttalelser til søknaden innen 24. mai 2019.