Rådmann og ledergruppe

Innhold


Rådmann Anne Stapnes er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Rådmannen utgjør sammen med kommunalsjefene, kommunens strategiske ledelse.

 Rådmannen møter fast i kommunestyret og formannskapet.

  

Ledergruppen

Kommunens øverste administrative ledelse består av rådmann, kommunalsjef samfunnsutvikling, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef helse og velferd og økonomisjef.

Ledergruppens hovedoppgaver er å være bindeledd mellom kommunens politiske ledelse og kommunens ansatte.

 

Kommunalsjef samfunnsutvikling

Kommunalsjef  Halvor Nes

  

Kommunalsjef oppvekst

Kommunalsjef Marianne Moen Knutsen

  

Kommunalsjef helse og velferd

Kommunalsjef Bente Moland Somdal

 

 

Økonomisjef

Økonomisjef Tom Olstad