Rehabilitering

Innhold

Dersom du har fått en sykdom eller skade kan du ha behov for rehabilitering. Målet med rehabilitering er å gjenvinne tidligere funksjonsnivå. Rehabilitering er en tverrfaglig tjeneste som kan foregå på institusjon eller i hjemmet.

Om rehabilitering

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. Rehabiliteringsavdelingen består av ergoterapeut, fysioterapeut og hjelpemiddelansvarlig. De samarbeider om rehabiliteringsopplegg for enkeltbrukere.

Kriterier og vilkår for rehabilitering

  • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen
  • Søker må være berettiget til tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven
  • Søker må selv ønske hjelpen og være i stand til å delta aktivt i egen rehabilitering

Rehabilitering på institusjon

Dersom det av ulike årsaker er vanskelig å gjennomføre rehabilitering hjemme, kan du bli innvilget rehabilitering på institusjon.

Rehabilitering hjemme

Dersom det er ønskelig og mulig vil rehabiliteringen gjennomføres i ditt eget hjem.

Hverdagsrehabilitering

Hva er hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er rehabilitering i eget hjem og nærmiljø hvor målet er å gjøre deg selvhjulpen. Et team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og helsefagarbeider kommer hjem til deg og jobber sammen med deg med å nå dine egne mål. Du er selv med på å beskrive og definere hva som er vesentlig for å oppnå mestring i eget liv. Med utgangspunkt i dette jobber vi intensivt sammen i 6 uker.

Hvem er hverdagsrehabilitering for?

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer hverdagen som før. Det kan være personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen. Tilbudet passer for deg som er motivert til å klare deg selv. Tilbudet er for eldre, selv om det ikke er en definert nedre aldersgrense.

Hvordan søke rehabilitering

Benytt kommunens søknadsskjema for helsetjenester. Dersom du trenger mer informasjon, send e-post eller ring kommunens sentralbord på 37 28 15 00.

Pasient- og brukerrettighetsloven
Forskrift om habilitering og rehabilitering
Helse- og omsorgstjenesteloven