PPT

Innhold

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt, offentlig, kommunal tjeneste. Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Hva er pedagogisk psykologisk tjeneste?

PPT står for pedagogisk- psykologisk tjeneste. PPT gir råd / veiledning om barns utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. PPT er også kommunens sakkyndige instans når det oppstår spørsmål om behov for spesialundervisning på skolen eller spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder.

PPT skal gi skoler og barnehager råd og veiledning om hvordan de bør tilrettelegg best mulig for barn og unde med spesielle behov. PPT bistår også voksne med behov for spesialundervinding i grunnskoleopplæring.

Hos PPT jobber det pedagogisk-psykologiske rådgivere, spesialpedagoger og logoped. Alle som jobber her har taushetsplikt. 

Kommunen henter inn råd fra PPT i blant annet disse sakene:

 • spesialundervisning på skolen
 • spesialpedagogisk behov før skolepliktig alder
 • når voksne har behov for spesialundervisning i grunnskoleopplæring
 • tidligere skolestart
 • utsatt skolestart
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder og i grunnskolen
 • punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning i forhold til barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring og utvikling. Eksempler på utfordringer er:

 • språk- og talevansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker

 

PPT gir logopedhjelp til barn og unge i førskolealder og i grunnskolen.

Logopeden arbeider kombinert med å kartlegge vanskene, jobbe direkte med barnet/ eleven og gi veiledning til de som følger opp barnet/ eleven.

Tilbud om logopedhjelp kan gis i forhold til ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker og taleflytvansker (stamming eller løpsk tale).

PPT gir logopedhjelp som en del av et opplæringstilbud, vi gir ikke logopedhjelp med tanke på behandling.

For å motta logopedhjelp må barnet eller eleven henvises til PPT.

PPT holder til i samme lokaler om Helsestasjon.

Adressen er Smedens Kjerr 34

Åpningstider: etter avtale

Tlf: 37 28 15 30

Lov om opplæring

Lov om barnehage