Barnehage

Innhold

Som innbygger i Birkenes kommune kan du velge mellom både kommunale og private barnehager.

Søke barnehageplass

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. Vi har samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir liggende på ventelisten, og vil bli besvart dersom det blir ledig plass.

Husk også å søke om redusert foreldrebetaling, dersom du/dere har rett på det. (Se informasjon under.)

Søknad

 Nedenfor finner du link til søknadsskjemaer på selvbetjeningsportalen

 Her kan du søke om

 

 

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef for Oppvekst er Marianne Moen Knutsen

TLF: 37281500

E-post til Birkenes kommune

Se kontakinformasjon for hver barnehage

Priser

Nye foreldrebetalingssatser 01.08.2019

 

Moderasjonsordninger, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søskenmoderasjon: For andre, tredje, og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon til henholdsvis 70 prosent, og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen: Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Familier med lavere inntekt vil betale mindre enn maksprisen for en barnehageplass. Ingen skal betale mer enn maksprisen. Ordningen er søknadspliktig.

Gratis kjernetid: Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen er søknadspliktig. Fra 01.08.2019 gjelder ordningen med gratis kjernetid også for 2-åringer.

Birkenes kommune skal behandle alle søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn bosatt/folkeregistrert i Birkenes kommune. Søknadsfrist for ordningene er 1. september (vil gjelde fra august og ut barnehageåret). Søknader innkommet etter 1. september vil få virkning fra måneden etter at søknaden er mottatt. Det kan søkes underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Man må søke på nytt for hvert barnehageår. Ordningen gjelder for både kommunale og private barnehager. Inntektsgrensene for neste kalenderår blir fastsatt i statsbudsjettet på slutten av hvert år. Eventuelle endringer i inntektsgrensen kan medføre at en kan søke på nytt innenfor samme barnehageår, selv om en har fått avslag tidligere, dersom endringen medfører at husholdningens inntekt kommer under inntektsgrensen.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningenes samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekter, er søker pliktig til å opplyse om det ved søknad.

Hvis det ikke foreligger selvangivelse for, må det leveres annen dokumentasjon som inkluderer informasjon om samlede inntekter tilsvarende årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver/NAV ol. Unntaksvis kan det leveres lønnsslipp som tegner det riktige bilde av årsinntekten, sammen med årsoppgave over kapitalinntekter. Inntekstberegningen kan bli etterprøvd. Dersom en har fått vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid og husholdningens inntekt øker slik at grunnlaget for moderasjonen endres vesentlig eller faller bort, plikter man å varsle kommunen om dette.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, 2019-20  

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barnehageloven § 19 g. Barn med nedsatt funksjonsevne:

«Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.»

Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn som fyller 1 år

Barn som er født i september, oktober og november har rett til plass fra den måneden de fyller 1 år, dersom det er søkt innen hovedopptaket 1.mars. Barna kan tilbys plass tidligere (inntil fra starten av barnehageåret) dersom det er kapasitet til det og foresatte ønsker det.

Vedtekter

Kommunale barnehager

Natveitåsen Barnehage

KONTAKTINFORMASJON

Styrer Mette Harberg: 472 94 066 Kontortelefon: 37 28 17 35

Epost: Mette.harberg@birkenes.kommune.no

Telefon til avdelingene:

Måltemyra:          48 14 67 24

Grua:                    97 47 39 73

Elvebruset:           90 99 40 69

Grassbakken:       90 99 14 24

Solstaua:              46 93 40 39

Mer informasjon om Natveitåsen barnehage

Årsplan 2018-2019

Temaplan Elvebruset

Temaplan Måltemyra

Temaplan Grassbakken

Temaplan Grua

Temaplan Solstaua

Birkeland barnehage

Kontaktinformasjon til barnehagen

Styrer: Anne Skribeland Kontortelefon Birkeland barnehage: 902 95 071

E-post: aski@birkenes.kommune.no

Telefon til avdelingene:

Blåklokka:           905 70 590

Skogstjerna:         905 53 115

Årsplan for Birkeland barnehage 2017-19

Halvårsplan for avdeling Blåklokka våren 2018

Halvårsplan for avdeling Skogsstjerna våren 2018

Engesland barnehage

Kontaktinformasjon til barnehagen

Styrer: Kjellfrid Tveit, tlf: 907 73 468

Mobil nr: 976 48 630

E-post

Årsplan 2018-2019

Nettsiden

Private barnehager

Kulturbarnehagen

FUS barnehagene

Hampehaugen barnehage