Barnehage

Innhold

Som innbygger i Birkenes kommune kan du velge mellom både kommunale og private barnehager.

Søke barnhageplass

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. Vi har samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir liggende på ventelisten, og vil bli besvart dersom det blir ledig plass.

Søknad

Link til søknadsskjema

 

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef for Oppvekst er Marianne Moen Knutsen

TLF: 37281500

E-post til Birkenes kommune

Se kontakinformasjon for hver barnehage

Priser

Søskenmoderasjon: For andre, tredje, og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon til henholdsvis 70 prosent, og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen: Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Familier med lavere inntekt vil betale mindre enn maksprisen for en barnehageplass. Ingen skal betale mer enn maksprisen. Ordningen er søknadspliktig.

Gratis kjernetid: Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen er søknadspliktig.

Birkenes kommune skal behandle alle søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn bosatt/folkeregistrert i Birkenes kommune. Søknadsfrist for ordningene er 1. september (vil gjelde fra august og ut barnehageåret). Søknader innkommet etter 1. september vil få virkning fra måneden etter at søknaden er mottatt. Det kan søkes underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Man må søke på nytt for hvert barnehageår. Ordningen gjelder for både kommunale og private barnehager.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningenes samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekter, er søker pliktig til å opplyse om det ved søknad.

Hvis det ikke foreligger selvangivelse for, må det leveres annen dokumentasjon som inkluderer informasjon om samlede inntekter tilsvarende årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver/NAV ol. Unntaksvis kan det leveres lønnsslipp som tegner det riktige bilde av årsinntekten, sammen med årsoppgave over kapitalinntekter. Inntekstberegningen kan bli etterprøvd.

 Redusert foreldrebetaling

Link til skjema

 

Barn som fyller 1 år

Barn som er født i september, oktober og november har rett til plass fra den måneden de fyller 1 år, dersom det er søkt innen hovedopptaket 1.mars. Barna kan tilbys plass tidligere (inntil fra starten av barnehageåret) dersom det er kapasitet til det og foresatte ønsker det.

Kommunale barnehager

Natveitåsen Barnehage

KONTAKTINFORMASJON

Styrer Mette Harberg: 472 94 066 Kontortelefon: 37 28 17 35

Epost: Mette.harberg@birkenes.kommune.no

Telefon til avdelingene:

Måltemyra:          48 14 67 24

Grua:                    97 47 39 73

Elvebruset:           90 99 40 69

Grassbakken:       90 99 14 24

Solstaua:              46 93 40 39

Mer informasjon om Natveitåsen barnehage

Birkeland barnehage

Kontaktinformasjon til barnehagen

Styrer: Anne Skribeland Kontortelefon Birkeland barnehage: 473 83 734

E-post: aski@birkenes.kommune.no

Telefon til avdelingene:

Blåklokka:           905 70 590

Skogstjerna:         905 53 115

Engesland barnehage

Kontaktinformasjon til barnehagen

Styrer: Kjellfrid Tveit, tlf: 907 73 468

Mobil nr: 976 48 630

E-post

Nettsiden

Private barnehager

Kulturbarnehagen

FUS barnehagene

Hampehaugen barnehage

 

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter