Kontrollutvalget 2015-2019

Bestemmelser om kontrollutvalget finnes i kommunelovens §77

Kontrollutvalgets ansvar, oppgaver, regler om saksbehandling m.m. framgår av kommuneloven samt forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet 15.06.2004 (forskrift nr 905)

Kontrollutvalget skal forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunens regskaper blir revidert på en betryggende måte, og at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkniner ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret.

Les mer her

 

Publisert
05.04.2016
Sist endret
06.10.2016
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Kontaktperson:
Kari K. Birkeland, tlf: 37 28 15 16